Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2005

DOCUchwała Nr XXII/156/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie (151,00KB)
DOCUchwała Nr XXII/157/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 (372,00KB)
DOCUchwała Nr XXII/158/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (28,50KB)
DOCUchwała Nr XXII/159/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej (32,00KB)
DOCUchwała Nr XXII/160/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości mienia komunalnego (30,00KB)
DOCUchwała Nr XXII/161/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (21,50KB)
DOCUchwała Nr XXII/162/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dąbrowa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego (23,00KB)
DOCUchwała Nr XXIII/163/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Żelaznej i zmiany uchwały (48,50KB)
DOCUchwała Nr XXIII/164/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w Sławicach (46,50KB)
DOCUchwała Nr XXIII/165/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny gruntu położonego w Sławicach (47,00KB)
DOCUchwała Nr XXIII/166/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom (60,00KB)
DOCUchwała Nr XXIII/167/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa (109,50KB)
DOCUchwała Nr XXIII/168/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (65,50KB)
DOCUchwała Nr XXV/169/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa za 2004 rok (22,50KB)
DOCUchwała Nr XXV/170/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zwiększenia budżetu gminy na 2005 rok. (55,50KB)
DOCUchwała Nr XXV/171/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. (35,00KB)
DOCUchwała Nr XXV/172/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości mienia komunalnego (28,00KB)
DOCUchwała Nr XXV/173/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Chróścinie, stanowiącego mienie komunalne gminy Dąbrowa (26,00KB)
DOCUchwała Nr XXV/174/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji „OPOLE” (23,00KB)
DOCUchwała Nr XXVI/175/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa obejmującego część wsi Prądy w rejonie „ węzła Prądy” [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3] (349,50KB)
DOCUchwała Nr XXVI/176/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dąbrowa na lata 2005-2006 i 2007-2013 [załącznik] (22,50KB)
DOCUchwała Nr XXVI/177/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok (53,50KB)
DOCUchwała Nr XXVI/178/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok (59,50KB)
DOCUchwała Nr XXVI/179/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania finansowego w postaci weksla „in blanco” (34,50KB)
DOCUchwała Nr XXVI/180/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola na terenie gminy (23,50KB)
DOCUchwała Nr XXVI/181/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej (27,50KB)
DOCUchwała Nr XXVI/182/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (23,00KB)
DOCUchwała Nr XXVI/183/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu mienia komunalnego gminy Dąbrowa (28,00KB)
DOCUchwała Nr XXVII/184/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Dąbrowa [POŚ] [PGO] (23,50KB)
DOCUchwała Nr XXVII/185/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 września 2005 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r. (554,50KB)
DOCUchwała Nr XXVII/186/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 (78,50KB)
DOCUchwała Nr XXVII/187/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 września 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia poniesionych przez pracodawców w związku z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników (23,00KB)
DOCUchwała Nr XXVIII/188/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Dąbrowa do roku 2020 [załącznik] (47,00KB)
DOCUchwała Nr XXVIII/189/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dąbrowa do programu „Odnowa wsi” w Województwie Opolskim (48,00KB)
DOCUchwała Nr XXVIII/190/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Karczów” (47,00KB)
DOCUchwała Nr XXVIII/191/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Niewodniki” (47,00KB)
DOCUchwała Nr XXVIII/192/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Żelazna” (47,00KB)
DOCUchwała Nr XXVIII/193/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 (59,50KB)
DOCUchwała Nr XXVIII/194/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu ich realizacji oraz kontroli wykonania zadań zleconych (44,50KB)
DOCUchwała Nr XXVIII/195/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa (28,00KB)
DOCUchwała Nr XXVIII/196/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 (32,50KB)
DOCUchwała Nr XXVIII/197/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w Naroku (27,50KB)
DOCUchwała Nr XXIX/198/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 (39,00KB)
DOCUchwała Nr XXX/199/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2005-2009 [załącznik] (47,50KB)
DOCUchwała Nr XXX/200/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (28,50KB)
DOCUchwała Nr XXX/201/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (24,00KB)
DOCUchwała Nr XXX/202/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/140/04 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości Załącznik nr 1 (25,50KB)
DOCUchwała Nr XXX/203/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/141/04 w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego Załącznik nr 1 (24,00KB)
DOCUchwała Nr XXX/204/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych (90,00KB)
DOC205.doc (37,00KB)
DOCUCHWAŁA Nr XXX/206/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa (109,50KB)
DOCUchwała Nr XXX/207/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Ciepielowicach, stanowiącej mienie komunalne gminy Dąbrowa (22,00KB)
DOCUchwała Nr XXXI/208/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 (590,00KB)
DOCUchwała Nr XXXI/209/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok (35,50KB)
DOCUchwała Nr XXXI/210/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających na dzień 31 grudnia 2005 roku (82,50KB)
DOCUchwała Nr XXXI/211/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Dąbrowa (26,50KB)
DOCUchwała Nr XXXI/212/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej z gminą Lendege w Niemczech (48,00KB)
DOCUchwała Nr XXXI/213/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2006 (59,50KB)
DOCUchwała Nr XXXI/214/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy na rok 2006 (66,50KB)
DOCUchwała Nr XXXI/215/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Spraw Samorządowych i Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa Rady Gminy na rok 2006 (66,50KB)
DOCUchwała Nr XXXI/216/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji i Współpracy z Zagranicą Rady Gminy na rok 2006 (68,00KB)