Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2015

PDFUchwała Nr IV/19/15 Rady Gminy Dąbrowa w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2015 [2015-02-24] (187,71KB)

PDFUchwała nr IV/20/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy na rok 2015 [2015-02-24] (189,50KB)

PDFUchwała Nr IV/21/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy na rok 2015 [2015-02-24] (190,17KB)

PDFUchwała Nr IV/22/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji i Współpracy z Gminami Partnerskimi Rady Gminy na rok 2015 [2015-02-24] (191,02KB)

PDFUchwała nr IV/24/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/325/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 9 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2015 [2015-02-24] (92,28KB)

PDFUchwała Nr IV/25/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie [2015-02-24] (179,92KB)

PDFUchwała nr IV/26/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty [2015-02-24] (89,83KB)

PDFUchwała Nr IV/27/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości [2015-02-24] (88,87KB)

PDFUchwała Nr IV/28/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości [2015-02-24] (89,19KB)

PDFUchwała Nr IV/29/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy [2015-02-24] (89,45KB)

PDFUchwała Nr IV/30/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Piorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) )Konkurs nr 2/PO IiŚ/9.3/2013) [2015-02-24] (96,23KB)

PDFUchwała Nr IV/31/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie [2015-02-24] (91,95KB)

PDFUchwała Nr IV/32/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/152/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Dąbrowie [2015-02-24] (94,58KB)

PDFUchwała Nr IV/33/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso [2015-02-24] (178,57KB)

PDFUchwała Nr IV/34/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso [2015-02-24] (180,28KB)

PDFUchwała Nr IV/35/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dąbrowa oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów [2015-02-24] (96,51KB)

PDFUchwała Nr V/36/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/9/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieurchomości i zagospodarowywania rych odpadów oraz wysokości cen za te usługi [2015-04-02] (38,25KB)

PDFUchwała Nr V/37/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie skargi na Wójta Gminy Dąbrowa [2015-04-02] (104,34KB)

PDFUchwała Nr V/38/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miejscowości Żelazna w Gminie Dąbrowa [2015-04-02] (392,02KB)

PDFUchwała Nr V/39/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę [2015-04-02] (222,76KB)

PDFUchwała Nr V/40/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2015 rok [2015-04-02] (471,41KB)

PDFUchwała Nr VI/41/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we Wrzoskach [2015-04-30] (383,39KB)

PDFUchwała Nr VI/42/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa [2015-04-30] (93,79KB)
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/42/15 - część 1 (1,04MB)
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/42/15 - część 2 (937,30KB)
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/42/15 - część 1 (1,06MB)
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/42/15 - część 2 (784,85KB)
PDFZałącznik nr 3 do uchwały Nr VI/42/15 (1,06MB)
PDFZałącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/42/15 (1,43MB)

PDFUchwała nr VI/43/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie organiczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa [2015-04-30] (349,52KB)

PDFUchwała Nr VI/44/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2015 [2015-04-30] (334,33KB)

PDFUchwała Nr VI/45/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym [2015-04-30] (179,75KB)

PDFUchwała Nr VI/46/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2015 rok [2015-04-30] (115,53KB)

PDFUchwał Nr VII/47/15 Rady Gminy Dabrowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2014 rok [2015-06-09] (103,03KB)

PDFUchwała Nr VII/48/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok [2015-06-09] (106,73KB)

PDFUchwała Nr VII/49/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2014 rok [2015-06-09] (339,05KB)

PDFUchwała Nr VII/50/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2014 rok [2015-06-09] (349,99KB)

PDFUchwała Nr VII/51/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2014 rok [2015-06-10] (229,77KB)

PDFUchwała Nr VII/52/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/114/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wyznaczonego zgodnie z załącznikiem graficznych nr 1 do uchwały [2015-06-10] (538,10KB)

PDFUchwała Nr VII/53/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Żelazna [2015-06-10] (87,62KB)

PDFUchwała Nr VII/54/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2015 rok [2015-06-10] (395,88KB)

PDFUchwała Nr VIII/55/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach. [2015-07-08] (4,35MB)

PDFUchwała Nr VIII/56/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.[2015-07-08] (123,10KB)

PDFUchwała Nr VIII/57/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.[2015-07-08] (373,67KB)

PDFUchwała Nr VIII/58/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej gminy Dąbrowa na 2015 rok.[2015-07-08] (1,14MB)

Uchwała Nr IX/59/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa [2015-09-22]

PDFUchwała Nr IX/60/15 Rady gminy Dąbrowa z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części gruntu położonego w Dąbrowie [2015-09-22] (90,03KB)

PDFUchwała Nr IX/61/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zbudowanej nieruchomości położonej w Dąbrowie [2015-09-22] (90,76KB)

PDFUchwała Nr IX/62/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia metody za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty [2015-09-22] (169,00KB)

PDFUchwała Nr IX/63/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym [2015-09-22] (90,88KB)

PDFUchwała Nr IX/64/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr III/15/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej [2015-09-22] (344,11KB)

PDFUchwała Nr X/65/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. [2015-09-22] (410,24KB)

PDFUchwała nr XI/66/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Lipowej [2015-11-16] (89,66KB)

PDFUchwała Nr XI/67/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu [2015-11-16] (105,29KB)

PDFUchwała Nr XI/68/15 Rady gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr III/15/14 z dnia 22.12.2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej [2015-11-16] (475,36KB)

PDFUchwała Nr XI/69/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22.12.2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej gminy Dąbrowa na 2015 r. [2015-11-16] (516,13KB)

PDFUchwała Nr XII/70/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowa do stowarzyszenia pod nazwą Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna w Opolu [2015-12-03] (89,99KB)

PDFUchwała Nr XII/71/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzialalność pożytku publicznego na rok 2016 [2015-12-03] (184,99KB)

PDFUchwała Nr XII/72/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa (nie dotyczy miejscowości Żelazna) na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. [2015-12-03] (362,04KB)

PDFUchwała Nr XII/73/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości [2015-12-03] (245,88KB)

PDFUchwała Nr XII/74/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego [2015-12-03] (233,04KB)

PDFUchwała Nr XII/75/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego [2015-12-03] (253,03KB)

PDFUchwała Nr XII/76/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 [2015-12-03] (126,61KB)

PDFUchwała Nr XII/77/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok i zwolnień od podatku od nieruchomości [2015-12-03] (115,72KB)

PDFUchwała Nr XII/78/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2015 rok [2015-12-03] (263,45KB)

PDFUchwała Nr XII/79/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości [2015-12-03] (93,54KB)

PDFUchwała Nr XII/80/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2015 r. określająca stanowisko w zakresie prób zmiany granic Gminy Dąbrowa [2015-12-03] (88,09KB)

PDFUchwała Nr XIII/81/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we Wrzoskach [2015-12-23] (453,39KB)

PDFUchwała Nr XIII/82/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 [2015-12-23] (192,19KB)

PDFUchwała Nr XIII/83/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/200/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez wlaścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa [2015-12-23] (210,15KB)

PDFUchwała Nr XIII/84/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą \"Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2025\" [2015-12-23] Diagnoza ostateczna [2015-12-23] (320,82KB)

PDFUchwała Nr XIII/85/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Dąbrowa w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenie liczby punktów i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów [2015-12-23] (94,15KB)

PDFUchwała Nr XIII/86/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości położonej w Ciepielowicach, stanowiących własność Gminy Dąbrowa [2015-12-23] (90,84KB)

PDFUchwała Nr XIII/87/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2015 rok [2015-12-23] (262,93KB)

PDFUchwała Nr XIII/88/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 [2015-12-23] (223,35KB)

PDFUchwała Nr XIII/89/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie dopłat do 1m3 ścieków w 2016 r. [2015-12-23] (93,54KB)

PDFUchwała Nr XIII/90/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej [2015-12-23] (105,33KB)
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/90/15 [2015-12-23] (96,12KB)
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/90/15 (80,44KB)
PDFZałącznik Nr 3 do uchwały nr XIII/90/15 (67,01KB)

PDFUchwała Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 rok [2015-12-23] (126,61KB)