Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2006

Kadencja 2006 - 2010 

PDFUchwała Nr I/1/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa (72,06KB)

PDFUchwała Nr I/2/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Dąbrowa (75,90KB)

PDFUchwała Nr I/3/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia rodzajów stałych komisji Rady Gminy, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego (79,19KB)

PDFUchwała Nr II/4/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa (82,35KB)

PDFUchwała Nr II/5/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy (66,67KB)

PDFUchwała Nr II/6/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy do Zgromadzeniu Związku Gmin „PROKADO” (78,81KB)

PDFUchwała Nr II/7/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dąbrowa (78,83KB)

PDFUchwała Nr II/8/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Dąbrowa (75,91KB)

PDFUchwała Nr III /9/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (82,19KB)

PDFUchwała Nr III/10/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa (60,99KB)

PDFUchwała Nr III/11/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (92,85KB)

PDFUchwała Nr III/12/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we Wrzoskach (335,33KB)

PDFUchwała Nr III/13/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 (84,79KB)

PDFUchwała Nr III/14/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (78,64KB)

PDFUchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2007 (182,72KB)

PDFUchwała Nr IV/16/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (82,94KB)

PDFUchwała Nr IV/17/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 (223,48KB)

PDFUchwała Nr IV/18/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w gminie Dąbrowa (64,64KB)

PDFUchwała Nr IV/19/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa (124,40KB)

PDFUchwała Nr IV/20/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających na dzień 31 grudnia 2006 r. (90,27KB)

DOCUchwała Nr XXXII/217/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 12 (21,50KB)

DOCUchwała Nr XXXII/218/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa (22,00KB)

DOCUchwała Nr XXXII/219/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Dąbrowa (22,50KB)

DOCUchwała Nr XXXII/220/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Załącznik nr 1 Załączniki nr 2 i nr 3 (22,00KB)

DOCUchwała Nr XXXII/221/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2006 Załącznik (24,50KB)

DOCUchwała Nr XXXII/222/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2006 - 2009 Załącznik (23,50KB)

DOCUchwała Nr XXXII/223/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa (116,00KB)

DOCUchwała Nr XXXII/224/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa (109,00KB)

DOCUchwała Nr XXXII/225/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Chróścinie (27,00KB)

DOCUchwała Nr XXXII/226/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa (27,50KB)

DOCUchwała Nr XXXII/227/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntów położonych w Chróścinie (28,00KB)

DOCUchwała Nr XXXII/228/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 (118,50KB)

DOCUchwała Nr XXXII/229/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dąbrowa do zaciągania zobowiązań wekslowych (23,50KB)

DOCUchwała Nr XXXII/230/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie zwiększenia budżetu gminy na rok 2006 (26,00KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/231/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa za 2005 rok (78,03KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/232/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 (98,86KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/233/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny gruntu położonego w Sławicach (59,94KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/234/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa (60,57KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/235/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (59,55KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/236/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dąbrowa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego (62,08KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/237/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dąbrowa do zaciągania zobowiązań wekslowych (81,11KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/238/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Marka Leja z funkcji przewodniczącego Komisji Promocji i Współpracy z Zagranicą Rady Gminy (64,41KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/239/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Promocji i Współpracy z Zagranicą Rady Gminy Dąbrowa (63,17KB)

PDFUchwała Nr XXXV/240/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 (87,71KB)

DOCUchwała Nr XXXV/241/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Dąbrowa i jej jednostek organizacyjnych (34,00KB)

PDFUchwała Nr XXXV/242/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie nadania nazw ulicom w Dąbrowie (555,21KB)

PDFUchwała Nr XXXV/243/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (60,23KB)

PDFUchwała Nr XXXV/244/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Dąbrowie i Chróścinie (61,32KB)

PDFUchwała Nr XXXV/245/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie podziału gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy (99,66KB)

PDFUchwała Nr XXXV/246/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2006r. w prawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania (99,86KB)

PDFUchwała Nr XXXV/247/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności zmiany algorytmu podziału środków z Unii Europejskiej pomiędzy 16 regionalnych programów operacyjnych (83,52KB)

PDFUchwała Nr XXXV/248/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności zastosowania algorytmicznego podziału pomiędzy gminy połowy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (84,63KB)

PDFUchwała Nr XXXV/249/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności poprawienia konkursowej metody podziału środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (81,90KB)

PDFUchwała Nr XXXVI/250/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2006 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2006r. (75,35KB)

PDFUchwała Nr XXXVI/251/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2006 (79,40KB)

PDFUchwała Nr XXXVI/252/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 (87,92KB)

PDFUchwała Nr XXXVI/253/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2006 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dąbrowa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego (83,45KB)

PDFUchwała Nr XXXVI/254/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze (90,16KB)

PDFUchwała Nr XXXVI/255/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej (62,02KB)

PDFUchwała Nr XXXVI/256/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego (62,35KB)

PDFUchwała Nr XXXVI/257/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Dąbrowa (81,64KB)

PDFUchwała Nr XXXVI/258/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2006 r. w sprawie załatwienia skargi p. Renaty Skrzypczyk i p. Anny Niekrawiec na bezczynność Wójta Gminy Dąbrowa (81,44KB)

PDFUchwała Nr XXXVI/259/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Prądy (61,35KB)

PDFUchwała Nr XXXVI/260/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (74,61KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/261/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006 (85,30KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/262/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w Prądach (545,76KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/263/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w Żelaznej (418,84KB)

PDFUchwała Nr XXXVII/264/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2006 (79,18KB)