Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2009

PDFUCHWAŁA Nr XXIV/161/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dąbrowa. (35,06KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXIV/162/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Skarbiszów (28,79KB)

PDFUchwała Nr XXV/163/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dąbrowa do programu „Odnowa wsi\" w Województwie Opolskim (31,99KB)

PDFUchwała Nr XXV/164/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowa do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad (121,20KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXV/165/09 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu (36,33KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXV/166/09 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. (59,72KB)

UCHWAŁA Nr XXV/167/09 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

PDFUCHWAŁA Nr XXV/168/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Naroku (32,81KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa. (76,63KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXV/170/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa (41,45KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXVI/171/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa za rok 2008 (162,45KB)

PDFUchwała Nr XXVI/172/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dąbrowa do programu „Odnowa wsi\" w Województwie Opolskim (167,43KB)

PDFUchwała nr XXVI/173/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie dopłat do ceny 1m³ ścieków w 2009 r. (208,36KB)

PDFUchwała Nr XXVI/174/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy (165,24KB)

PDFUchwała Nr XXVI/175/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (166,16KB)

PDFUchwała Nr XXVI/176/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Siedliskach (257,15KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXVI/177/09 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zwiększenia budżetu gminy na 2009 r. (182,67KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXVII/178/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa (222,42KB)

PDFUchwała Nr XXVII/179/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie dopłat do ceny 1m³ ścieków w 2009 r. (212,01KB)

PDFUchwała Nr XXVII/189/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do projektu systemowego pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy społecznej w Dąbrowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (164,98KB)

PDFUchwała Nr XXVII/182/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Karczowie (203,14KB)

PDFUchwała Nr XXVII/182/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Karczowie (203,14KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXVII/183/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (192,72KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXVII/184/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej z gminą Oravske Vesele na Słowacji (163,21KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXVII/185/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Niewodniki (165,96KB)

PDFUchwała Nr XXVII/186/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki (162,04KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXVII/187/09 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu (164,76KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXVII/188/09 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009 (279,36KB)

PDFUchwała Nr XXVII/189/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do projektu systemowego pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy społecznej w Dąbrowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (164,98KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXVIII/190/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (194,96KB)

PDFUchwała Nr XXVIII/191/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy (123,29KB)

PDFUchwała Nr XXVIII/192/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy (164,06KB)

Uchwała Nr XXVIII/193/09 Rady Gminy Dabrowa z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Chróścina”

PDFUCHWAŁA Nr XXVIII/194/09 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009 (256,63KB)

Uchwała Nr XXIX/195/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2009 r.

PDFUchwała Nr XXIX/196/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2009r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (33,76KB)

Uchwała Nr XXIX/197/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

PDFUchwała Nr XXIX/198/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (38,65KB)

PDFUchwała Nr XXIX/199/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/104/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. Rady Gminy Dąbrowa w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich działającego jako Lokalna Grupa Działania (27,98KB)

PDFUchwała Nr XXIX/200/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009 (66,48KB)

PDFUchwała Nr XXIX/201/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2009 r. w sprawie planu wydatków budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2010 (31,89KB)

PDFUchwała Nr XXIX/202/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. (35,51KB)

PDFUchwała Nr XXX/203/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie załatwienia skargi p. Renaty Skrzypczyk na bezczynność Wójta Gminy Dąbrowa (41,03KB)

Uchwała Nr XXX/204/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy

PDFUchwała Nr XXX/205/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dąbrowa na okres roku 2010 (32,83KB)

PDFUchwała Nr XXX/206/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie deklaracji przystąpienia do projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” (37,93KB)

PDFUchwała Nr XXX/207/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chróścina (75,13KB)

PDFUchwała Nr XXX/208/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ciepielowice (75,07KB)

PDFUchwała Nr XXX/209/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa (75,37KB)

PDFUchwała Nr XXX/210/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Karczów (75,00KB)

PDFUchwała Nr XXX/211/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipowa (74,94KB)

PDFUchwała Nr XXX/212/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mechnice (75,00KB)

PDFUchwała Nr XXX/213/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Narok (74,91KB)

PDFUchwała Nr XXX/214/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Niewodniki (75,05KB)

PDFUchwała Nr XXX/215/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Jamka (75,07KB)

PDFUchwała Nr XXX/216/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Prądy (75,45KB)

PDFUchwała Nr XXX/217/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Siedliska (75,02KB)

PDFUchwała Nr XXX/218/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Skarbiszów (75,08KB)

PDFUchwała Nr XXX/219/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sławice (74,96KB)

PDFUchwała Nr XXX/220/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wrzoski (75,01KB)

PDFUchwała Nr XXX/221/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żelazna (75,52KB)

PDFUchwała Nr XXX/222/09 Rady Gminy Dabrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania p.n. „Przedszkole z pasja” (38,19KB)

PDFUchwała Nr XXX/223/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok (37,16KB)

Uchwała Nr XXX/224/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2009

PDFUchwała Nr XXXI/225/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009 (53,51KB)

PDFUchwała Nr XXXII/226/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2009 – 2012 (36,18KB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXII/226/09 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 listopada 2009 r. (647,08KB)

PDFUchwała Nr XXXII/227/09 Rady gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2010 (92,32KB)

PDFUchwała Nr XXXII/228/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009 (110,62KB)

PDFUchwała Nr XXXII/229/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2010 rok (53,78KB)

PDFUchwała nr XXXIII/230/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dopłat do ceny 1m³ ścieków w 2010 r. (40,24KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa (41,46KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/232/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rozwiązania Międzygminnego Związku „Trias Opolski„ (28,63KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXXIII/233/09 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009. (54,62KB)
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/233/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 r. (29,10KB)
PDFZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/233/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 r. (31,95KB)
PDFZałącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/233/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 r. (16,71KB)
PDFZałącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/233/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 r. (64,60KB)
PDFZałącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/233/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 r. (43,23KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/234/09 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 (53,29KB)

PDFUchwała Nr XXXIII/235/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok (268,88KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXXIII/236/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2010 (33,63KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXXIII/237/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy na rok 2010 (37,64KB)

UCHWAŁA Nr XXXIII/238/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy na rok 2010

PDFUCHWAŁA Nr XXXIII/239/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Gminy Rady Gminy na rok 2010 (38,16KB)