Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2009

PDFUCHWAŁA Nr XXIV/161/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dąbrowa.

PDFUCHWAŁA Nr XXIV/162/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Skarbiszów

PDFUchwała Nr XXV/163/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dąbrowa do programu „Odnowa wsi\" w Województwie Opolskim

PDFUchwała Nr XXV/164/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowa do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

PDFUCHWAŁA Nr XXV/165/09 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

PDFUCHWAŁA Nr XXV/166/09 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXV/167/09 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

PDFUCHWAŁA Nr XXV/168/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Naroku

PDFUCHWAŁA Nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa.

PDFUCHWAŁA Nr XXV/170/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa

PDFUCHWAŁA Nr XXVI/171/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa za rok 2008

PDFUchwała Nr XXVI/172/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dąbrowa do programu „Odnowa wsi\" w Województwie Opolskim

PDFUchwała nr XXVI/173/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie dopłat do ceny 1m³ ścieków w 2009 r.

PDFUchwała Nr XXVI/174/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

PDFUchwała Nr XXVI/175/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

PDFUchwała Nr XXVI/176/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Siedliskach

PDFUCHWAŁA Nr XXVI/177/09 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zwiększenia budżetu gminy na 2009 r.

PDFUCHWAŁA Nr XXVII/178/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa

PDFUchwała Nr XXVII/179/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie dopłat do ceny 1m³ ścieków w 2009 r.

PDFUchwała Nr XXVII/189/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do projektu systemowego pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy społecznej w Dąbrowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

PDFUchwała Nr XXVII/182/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Karczowie

PDFUchwała Nr XXVII/182/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Karczowie

PDFUCHWAŁA Nr XXVII/183/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

PDFUCHWAŁA Nr XXVII/184/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej z gminą Oravske Vesele na Słowacji

PDFUCHWAŁA Nr XXVII/185/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Niewodniki

PDFUchwała Nr XXVII/186/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki

PDFUCHWAŁA Nr XXVII/187/09 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

PDFUCHWAŁA Nr XXVII/188/09 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009

PDFUchwała Nr XXVII/189/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do projektu systemowego pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy społecznej w Dąbrowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

PDFUCHWAŁA Nr XXVIII/190/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

PDFUchwała Nr XXVIII/191/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy

PDFUchwała Nr XXVIII/192/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy

Uchwała Nr XXVIII/193/09 Rady Gminy Dabrowa z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Chróścina”

PDFUCHWAŁA Nr XXVIII/194/09 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXIX/195/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2009 r.

PDFUchwała Nr XXIX/196/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2009r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Uchwała Nr XXIX/197/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

PDFUchwała Nr XXIX/198/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

PDFUchwała Nr XXIX/199/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/104/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. Rady Gminy Dąbrowa w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich działającego jako Lokalna Grupa Działania

PDFUchwała Nr XXIX/200/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009

PDFUchwała Nr XXIX/201/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2009 r. w sprawie planu wydatków budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2010

PDFUchwała Nr XXIX/202/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

PDFUchwała Nr XXX/203/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie załatwienia skargi p. Renaty Skrzypczyk na bezczynność Wójta Gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XXX/204/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy

PDFUchwała Nr XXX/205/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dąbrowa na okres roku 2010

PDFUchwała Nr XXX/206/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie deklaracji przystąpienia do projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”

PDFUchwała Nr XXX/207/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chróścina

PDFUchwała Nr XXX/208/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ciepielowice

PDFUchwała Nr XXX/209/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa

PDFUchwała Nr XXX/210/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Karczów

PDFUchwała Nr XXX/211/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipowa

PDFUchwała Nr XXX/212/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mechnice

PDFUchwała Nr XXX/213/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Narok

PDFUchwała Nr XXX/214/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Niewodniki

PDFUchwała Nr XXX/215/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Jamka

PDFUchwała Nr XXX/216/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Prądy

PDFUchwała Nr XXX/217/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Siedliska

PDFUchwała Nr XXX/218/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Skarbiszów

PDFUchwała Nr XXX/219/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sławice

PDFUchwała Nr XXX/220/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wrzoski

PDFUchwała Nr XXX/221/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żelazna

PDFUchwała Nr XXX/222/09 Rady Gminy Dabrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania p.n. „Przedszkole z pasja”

PDFUchwała Nr XXX/223/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

Uchwała Nr XXX/224/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2009

PDFUchwała Nr XXXI/225/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009

PDFUchwała Nr XXXII/226/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2009 – 2012
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXII/226/09 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 listopada 2009 r.

PDFUchwała Nr XXXII/227/09 Rady gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2010

PDFUchwała Nr XXXII/228/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009

PDFUchwała Nr XXXII/229/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2010 rok

PDFUchwała nr XXXIII/230/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dopłat do ceny 1m³ ścieków w 2010 r.

PDFUCHWAŁA Nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa

PDFUchwała Nr XXXIII/232/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rozwiązania Międzygminnego Związku „Trias Opolski„

PDFUCHWAŁA Nr XXXIII/233/09 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/233/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 r.
PDFZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/233/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 r.
PDFZałącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/233/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 r.
PDFZałącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/233/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 r.
PDFZałącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/233/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 r.

PDFUchwała Nr XXXIII/234/09 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

PDFUchwała Nr XXXIII/235/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok

PDFUCHWAŁA Nr XXXIII/236/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2010

PDFUCHWAŁA Nr XXXIII/237/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy na rok 2010

UCHWAŁA Nr XXXIII/238/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy na rok 2010

PDFUCHWAŁA Nr XXXIII/239/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Gminy Rady Gminy na rok 2010