Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2010

PDFUchwała Nr XXXIV/240/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2010 rok (51,39KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/241/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa oraz planów miejscowych (43,64KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/242/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu (35,17KB)

PDFUchwała Nr XXXIV/243/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok (60,19KB)

PDFUchwała Nr XXXV/244/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy (31,55KB)

PDFUchwała Nr XXXV/245/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we Wrzoskach (31,06KB)

PDFUchwała Nr XXXV/246/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 11 marca 2010 w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Dąbrowa” (105,51KB)
PDFZałacznik do Uchwały Nr XXXV/245/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 11.03.2010 r. (32,43KB)

PDFUchwała Nr XXXV/247/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki (32,23KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXXV/248/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Sławicach i zmiany uchwały. (33,11KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXXV/249/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu na zakup ambulansu (31,49KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXXV/250/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok (59,92KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXXVI/251/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa za rok 2009 (30,37KB)

PDFUchwała Nr XXXVI/252/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do projektu systemowego pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej (35,51KB)

PDFUchwała Nr XXXVI/253/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2015 (29,54KB)
PDFZałącznik do Uchwały XXXVI/253/10 (1,66MB)

PDFUCHWAŁA Nr XXXVI/254/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Dąbrowie i zmiany uchwały (32,19KB)

PDFUchwała Nr XXXVI/255/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla budowy sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Naroku (31,95KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXXVI/256/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok (82,12KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII/257/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie przekazania Sołectwu Ciepielowice składników mienia komunalnego Gminy Dabrowa (29,36KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII/258/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie (88,33KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXXVIII/259/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa (54,89KB)
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/259/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 lipca 2010 r. (49,27KB)
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/259/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 lipca 2010 r. (42,10KB)

PDFUchwała Nr XXXIX/260/10 Rady Gminy Dabrowa z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia gimnazjum w Chróścinie (39,69KB)

PDFUCHWAŁA Nr XXXIX/261/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok (80,29KB)

PDFUchwała Nr XL/262/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2010 r. (34,53KB)
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/262/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r. (98,88KB)
PDFZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/262/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r. (105,56KB)
PDFZałącznik nr 3 do Uchwały Nr XL/262/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r. (37,26KB)
PDFZałącznik nr 4 do Uchwały Nr XL/262/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r. (45,84KB)
PDFZałącznik nr 5 do Uchwały Nr XL/262/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r. (59,90KB)
PDFZałącznik nr 6 do Uchwały Nr XL/262/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r. (54,13KB)
PDFZałącznik nr 7 do Uchwały Nr XL/262/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r. (53,67KB)
PDFZałącznik nr 8 do Uchwały Nr XL/262/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r. (82,51KB)
PDFZałącznik nr 9 do Uchwały Nr XL/262/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r. (42,97KB)
PDFZałącznik nr 10 do Uchwały Nr XL/262/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r. (38,06KB)
PDFZałącznik nr 11 do Uchwały Nr XL/262/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r. (36,95KB)
PDFZałącznik nr 12 do Uchwały Nr XL/262/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r. (44,71KB)
PDFZałącznik nr 13 do Uchwały Nr XL/262/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r.​​​​​​​ (44,33KB)

PDFUCHWAŁA Nr XL/263/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r. w sprawie skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie (480,84KB)

PDFUchwała Nr XL/264/10 Rady Gminy Dabrowa z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania p.n. „Przedszkole z pasja” (38,44KB)

PDFUchwała Nr XL/265/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie. (38,44KB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr XL/265/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r. (98,66KB)

PDFUchwała Nr XL/266/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny (32,35KB)

PDFUchwała nr XL/267/10 Rady Gminy Dabrowa z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Ciepielowice, Dąbrowa, Karczów, Lipowa, Mechnice, Narok, Nowa Jamka, Prądy, Siedliska, Wrzoski i Żelazna (24,74KB)

PDFUchwała Nr XL/268/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 (47,00KB)

PDFUCHWAŁA Nr XL/269/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu (39,38KB)

PDFUCHWAŁA Nr XL/270/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przekazania środków z wyodrębnionego rachunku bankowego „Pomoc dla powodzian” (46,24KB)

PDFUCHWAŁA NR XL/271/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 27 września 2010 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych, określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych (45,72KB)

PDFUCHWAŁA NR IV/18/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok (56,79KB)
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/272/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r. (50,72KB)
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/272/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r. (35,26KB)
PDFZałącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/272/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 (60,12KB)

PDFUchwała Nr XLI/273/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/268/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 (33,05KB)

PDFUchwała Nr XLI/274/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (40,72KB)

PDFUchwała Nr XLII/275/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Dąbrowa” (123,26KB)

PDFUchwała Nr XLII/276/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 (67,04KB)

PDFUCHWAŁA Nr XLII/277/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dąbrowa na okres roku 2011 (32,39KB)

PDFUchwała Nr XLII/278/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok (36,45KB)

PDFUCHWAŁA Nr XLII/279/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych (41,47KB)

PDFUCHWAŁA Nr XLII280/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (34,81KB)

PDFUCHWAŁA Nr XLII/281/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej (39,52KB)

PDFUCHWAŁA Nr XLII/282/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok (46,16KB)
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/282/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2010 r. (42,79KB)
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/282/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2010 r. (39,42KB)
PDFZałącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/282/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2010 r. (38,29KB)
PDFZałącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/282/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2010 r. (41,55KB)
PDFZałącznik nr 5 do Uchwały Nr XL/262/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r. (59,90KB)

Kadencja 2010- 2014

PDFZałącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/282/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2010 r. (29,11KB)

PDFUCHWAŁA Nr I/2/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Dąbrowa. (29,42KB)

PDFUCHWAŁA Nr I/3/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia rodzajów stałych komisji Rady Gminy, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego (34,39KB)

PDFUCHWAŁA Nr II/4/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa (32,34KB)

PDFUCHWAŁA Nr II/5/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy (23,19KB)

PDFUCHWAŁA Nr II/6/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy do Zgromadzeniu Związku Gmin „PROKADO” (29,15KB)

PDFUchwała Nr III/7/10 Rady Gminy Dąbowa z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok (33,82KB)

PDFUchwała Nr III/7/10 Rady Gminy Dąbowa z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok (32,80KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2010 r. (49,52KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2010 r. (49,52KB)

PDFUchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego (31,56KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2010 r. (55,76KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2010 r. (55,76KB)

PDFUCHWAŁA Nr III/10/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok (89,80KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2010 r. (43,90KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2010 r. (39,92KB)
PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2010 r. (36,16KB)
PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2010 r. (37,73KB)

PDFUchwała Nr IV/11/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ciepielowicach (37,86KB)
PDFZałącznik do Uchwały Nr IV/11/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. (153,91KB)

PDFUchwała Nr IV/12/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa (46,91KB)

PDFUCHWAŁA Nr IV/13/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa (41,03KB)

PDFUchwała Nr IV/14/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie dopłat do ceny 1m³ ścieków w 2011 r. (39,94KB)

PDFUCHWAŁA Nr IV/15/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok (66,00KB)

PDFUchwała Nr IV/16/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 (53,34KB)

PDFUCHWAŁA Nr IV/17/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (33,68KB)
PDFZałącznik nr 1 i 2 do UCHWAŁY Nr IV/17/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 28 grudnia 2010 r. (133,38KB)

PDFUCHWAŁA NR IV/18/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok (56,79KB)
PDFZałącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. (54,51KB)
PDFZałącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. (75,34KB)
PDFZałącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. (37,55KB)
PDFZałącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. (54,51KB)
PDFZałącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. (46,65KB)
PDFZałącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. (48,67KB)
PDFZałącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. (72,42KB)
PDFZałącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. (40,40KB)
PDFZałącznik nr 9 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. (39,32KB)
PDFZałącznik nr 10 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. (37,58KB)