Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2012

PDFUCHWAŁA NR XVI/105/12 RADY GMINY W DĄBROWIE z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie [2012-02-08]

PDFUchwała Nr XVI/106/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Karczowie [2012-02-08]

PDFUchwała Nr XVI/107/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości [2012-02-08]

PDFUCHWAŁA Nr XVI/108/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dąbrowa na okres od 02.03.2012 r. do 01.03.2013 r. [2012-02-08]

PDFUCHWAŁA Nr XVI/109/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy na rok 2012 [2012-02-08]

PDFUCHWAŁA Nr XVI/110/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2012 [2012-02-08]

PDFUCHWAŁA Nr XVI/111/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy na rok 2012 [2012-02-08]

PDFUCHWAŁA Nr XVI/112/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Gminy Rady Gminy na rok 2012 [2012-02-08]

PDFUchwała Nr XVI/113/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odra [2012-02-08]

PDFUCHWAŁA NR XVII/114/12 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wyznaczonego zgodnie [2012-03-26]
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/114/12 z dnia 22 marca 2012 r. [2012-03-26]

PDFUchwała Nr XVII/115/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ciepielowicach [2012-03-26]
PDFZałacznik do Uchwały Nr XVII/115/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 marca 2012 r. [2012-03-26]

PDFUchwała Nr XVII/116/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki [2012-03-26]

PDFUCHWAŁA Nr XVII/117/12 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej [2012-03-26]
PDFZałacznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/117/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 marca 2012 r. [2012-03-26]

PDFUCHWAŁA NR XVII/118/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 [2012-03-26]

PDFUchwała Nr XVII/119/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przekazania skargi [2012-03-26]

PDFUchwała Nr XVIII/120/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Stanisława Królikowskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa

PDFUCHWAŁA Nr XVIII/121/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa [2012-05-07

PDFUchwała Nr XVIII/122/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Dąbrowa [2012-05-07]
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/122/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. [2012-05-07]

PDFUchwała Nr XVIII/123/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2012 [2012-05-07]

PDFUchwała Nr XVIII/124/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa [2012-05-07]

PDFUCHWAŁA Nr XVIII/125/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy [2012-05-07]

PDFUCHWAŁA Nr XVIII/126/12 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/102/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej [2012-05-07]
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/126/12 Rady Gminy Dabrowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. [2012-05-07]

PDFUCHWAŁA NR XVIII/127/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 [2012-05-07]

PDFUchwała Nr XVIII/128/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przekazania skargi [2012-05-07]

DOCUCHWAŁA NR XIX/129/12 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/72/11 z dnia 20 października 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wyznaczonego zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały [2012-06-05]
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/129/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 maja 2012 r. [2012-06-05]

PDFUCHWAŁA Nr XIX/130/12 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/102/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej [2012-06-05]
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/130/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 maja 2012 r. [2012-06-05]
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/130/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 maja 2012 r. [2012-06-05]

PDFUCHWAŁA NR XIX/131/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 [2012-06-05]

PDFUCHWAŁA Nr XIX/132/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie skargi na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury [2012-06-05]

PDFUCHWAŁA NR XX/133/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2011 r. [2012-07-11]

PDFUCHWAŁA NR XX/134/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok [2012-07-11]

PDFUchwała Nr XX/135/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości [2012-07-11]

PDFUCHWAŁA Nr XX/136/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie podziału gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy [2012-07-11]

PDFUchwała Nr XX/137/12 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w gminie Dąbrowa [2012-07-11]

PDFUchwała Nr XX/138/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 3 w Gminie Dąbrowa [2012-07-11]

PDFUCHWAŁA NR XX/139/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli udziału Gminy Dąbrowa w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonej aglomeracji [2012-07-11]

PDFUchwała Nr XX/140/12 Rady Gminy Dabrowa z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Sławice [2012-07-11]

PDFUCHWAŁA NR XX/141/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 [2012-07-11]

PDFUCHWAŁA NR XXI/142/12 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części [2012-09-11]

PDFUchwała Nr XXI/143/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej lokal mieszkalny [2012-09-11]

PDFUchwała Nr XXI/144/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych [2012-09-11]

PDFUchwała Nr XXI/145/12 Rady Gminy Dabrowa z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Uwierz w siebie – wygraj przyszłość II” [2012-09-11]

PDFUchwała Nr XXI/146/12 Rady Gminy Dabrowa z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wiara w siebie kluczem do sukcesu II” [2012-09-11]

PDFUchwała Nr XXI/147/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych [2012-09-11]

PDFUCHWAŁA Nr XXI/148/12 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/102/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej [2012-09-11]
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/148/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2012 r.
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/148/12 z Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2012 r.

PDFUCHWAŁA NR XXI/149/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 [2012-09-11]

PDFUchwała Nr XXI/150/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu [2012-09-11]

PDFUCHWAŁA Nr XXII/151/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa [2012-10-02]

PDFUchwała Nr XXII/152/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Niewodnikach [2012-10-02] Załącznik do Uchwały Nr XXII/152/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2012 r. [2012-10-02]
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXII/152/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2012 r. [2012-10-02]
 

PDFUCHWAŁA NR XXII/153/12 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 27 września 2012 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso [2012-10-02]

PDFUCHWAŁA NR XXII/154/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany uchwały Nr XV/103/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 [2012-10-02]

PDFUCHWAŁA Nr XXIII/155/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa [2012-11-09]

PDFUchwała Nr XXIII/156/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ciepielowicach [2012-11-09] Załącznik do uchwały Nr XXIII/156/12 Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r.

PDFUchwała Nr XXIII/157/12 Rady Gminy Dabrowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Chróścina i Skarbiszów [2012-11-09]

PDFUchwała Nr XXIII/158/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok [2012-11-09]

PDFUCHWAŁA Nr XXIII/159/12 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [2012-11-09]

PDFUCHWAŁA Nr XXIII/160/12 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 30października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/102/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej [2012-11-09]
PDFZałacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/160/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2012 r. [2012-11-09]
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/160/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2012 r. [2012-11-09]

PDFUCHWAŁA NR XXIII/161/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany uchwały Nr XV/103/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 [2012-11-09]

PDFUchwała Nr XXIV/162/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Karczowie [2012-12-06]
PDF55121204110332.pdf

PDFUchwała Nr XXIV/163/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Żelaznej [2012-12-06]

PDFUchwała Nr XXIV/164/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [2012-12-06]
JPEGZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/164/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. [2012-12-06]
PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/164/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. [2012-12-06]
PDFZałącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. [2012-12-06]

PDFUchwała Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [2012-12-06]
JPEGZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/165/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. [2012-12-06]
PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. [2012-12-06]
PDFZałącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/165/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. [2012-12-06]

PDFUCHWAŁA NR XXIV/166/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Dąbrowa [2012-12-06]

PDFUCHWAŁA NR XXIV/167/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [2012-12-06]

PDFUCHWAŁA NR XXIV/168/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty [2012-12-06]

PDFUCHWAŁA NR XXIV/169/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi [2012-12-06]
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXIV/169/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. [2012-12-06]

PDFUCHWAŁA NR XXIV/170/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa [2012-12-06]

PDFUCHWAŁA NR XXIV/171/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [2012-12-06]

PDFUCHWAŁA NR XXIV/172/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [2012-12-06]

PDFUCHWAŁA Nr XXIV/173/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2013 [2012-12-06]

PDFUCHWAŁA Nr XXIV/174/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2013 – 2015 [2012-12-06]

PDFUchwała Nr XXIV/175/12 Rady Gminy Dabrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Ciepielowice [2012-12-06]

PDFUchwała Nr XXIV/176/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 [2012-12-06]

PDFUCHWAŁA NR XXIV/177/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany uchwały Nr XV/103/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 [2012-12-06]

PDFUchwała Nr XXV/178/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we Wrzoskach [2013-01-14] Załącznik do Uchwały Nr XXV/178/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2012 r.

PDFUchwała Nr XXV/179/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Karczowie [2013-01-14]
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXV/179/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2012 r. [2013-01-14]

PDFUchwała Nr XXV/180/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie dopłat do ceny 1m³ ścieków w 2013 r. [2013-01-14]

PDFUCHWAŁA Nr XXV/181/12 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 [2013-01-14]

PDFUCHWAŁA NR XXV/182/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany uchwały Nr XV/103/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 [2013-01-14] 

PDFUchwała Nr XXV/183/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowa do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęcia jego Statutu [2013-01-14]