Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy podjęte w roku 2014

Uchwała Nr XXXV/264/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016.[2014-02-03]

Uchwała Nr XXXV/265/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia przedterminowych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Skarbiszów.[2014-02-03]

Uchwała Nr XXXV/266/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w gminie Dąbrowa.[2014-02-03]

Uchwała Nr XXXV/267/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/105/12 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie.[2014-02-03]

Uchwała Nr XXXV/268/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.[2014-02-03]

Uchwała Nr XXXV/269/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego- zasiłku celowego- na zakup posiłku lub żywności.[2014-02-03]

Uchwała Nr XXXV/270/14 Rady Gminy Dabrowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.[2014-02-03]

Uchwała Nr XXXV/271/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania.[2014-02-03]

Uchwała Nr XXXV/272/14 Rady Gminy Dabrowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie.[2014-02-03]
Załącznik do Uchwały Nr XXXV/272/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014r.w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie.[2014-02-03]

Uchwała Nr XXXV/273/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.[2014-02-03]

Uchwała Nr XXXV/274/14 Rady Gminy Dabrowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy na rok 2014.[2014-02-03]

Uchwała Nr XXXV/275/14 Rady Gminy Dabrowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2014.[2014-02-03]

Uchwała Nr XXXV/276/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia plan pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy na rok 2014.[2014-02-03]

Uchwała Nr XXXV/277/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Gminy Rady Gminy na rok 2014r.[2014-02-03]

Uchwała Nr XXXV/278/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały dot. inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.[2014-02-03]

Uchwała Nr XXXV/279/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2014r.[2014-02-03]
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/279/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Uchwały Budżetowej gminy Dąbrowa na 2014rok.[2014-02-03]

Uchwała Nr XXXV/280/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014r.w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXIV/262/13 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.[2014-02-03]
Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.[2014-02-03]
Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.[2014-02-03]

Uchwała Nr XXXVI/281/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie poparcia zastosowania narzędzi Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.[2014-03-03]

Uchwała Nr XXXVI/282/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Dąbrowa w roku 2014.[2014-03-03]

Uchwała Nr XXXVI/283/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania dodatku energetycznego.[2014-03-03]

Uchwała Nr XXXVI/284/14 zmieniająca uchwałe nr XXXIV/253/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia ,, Opolskiej Karty Rodziny 3+\'\' dla gminy Dąbrowa na rok 2014.[2014-03-03]

Uchwała Nr XXXVI/285/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa nr XXXIII/243/13 z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarolwania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2013-2017.[2014-03-03]

Uchwała Nr XXXVII/286/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.[2014-04-01]
Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/286/14 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wode.[2014-04-01]

Uchwała Nr XXXVII/287/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2014 r, w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Dąbrowa do stanu faktycznego.[2014-04-01]

Uchwała Nr XXXVII/288/14 Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/266/14 Rady Gminy Dabrowa z dnia 30 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w gminie Dąbrowa.[2014-04-01]

Uchwała Nr XXXVII/289/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej gminy Dąbrowa.[2014-04-01]

Uchwała Nr XXXVII/290/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa środków stanowiących fundusz sołecki.[2014-04-01]

Uchwała Nr XXXVII/291/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie udzielenia pomocy rzeczowej.[2014-04-01]

Uchwała Nr XXXVII/292/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2014r.[2014-04-01]

Uchwała Nr XXXVII/293/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXVII/262/14 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.[2014-04-01]
Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/293/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.[2014-04-01]

Uchwała Nr XXXVIII/294/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Oplu.[2014-04-30]

Uchwała Nr XXXVIII/295/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminy.[2014-04-30]

PDFUchwała Nr XXXVIII/296/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Dąbrowa.[2014-04-30] (39,58KB)

Uchwała Nr XXXVIII/297/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerkiej w gminą Dąbrowa, w woj.Kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim.[2014-04-30]

Uchwała Nr XXXVIII/298/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Uchwały Budżetowej gminy Dąbrowa na 2014.[2014-04-30]

Uchwała Nr XXXVIII/299/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXIV/262/13 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.[2014-04-30]
Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/299/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.[2014-04-30]

Uchwała Nr XXXIX/300/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.[2014-06-02]

Uchwała Nr XXXIX/301/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.[2014-06-02]

Uchwała Nr XXXIX/302/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.[2014-06-02]

Uchwała Nr XXXIX/303/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.[2014-06-02]

Uchwała Nr XXXIX/304/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wyprzedzajace finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach działań ,, ODNOWA i ROZWÓJ WSI\'\' objętych PROW na lata 2007-2013.[2014-06-02]

Uchwała Nr XXXIX/305/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wkład własny do zadań inwestycyjnych w ramach działań ,, ODNOWA i ROZWÓJ WSI\'\' objętych PROW na lata 2007-2013.[2014-06-02]

Uchwała Nr XXXIX/306/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Uchwały Budżetowej gminy Dąbrowa na 2014 rok.[2014-06-02]

Uchwała Nr XL/307/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dabrowa za 2013 r.[2014-07-07]

Uchwała Nr XL/308/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielania Wojtowi Gminy Dabrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.[2014-07-07]

Uchwała Nr XL/309/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2013 r.[2014-07-07]
Załącznik do uchwały Nr XL/309/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2013 r.[2014-07-07]
Załącznik do uchwały Nr XL/309/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2013 r.[2014-07-07]

Uchwała Nr XL/310/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dabrowie za 2013 r.[2014-07-07]
Załącznik do uchwały Nr XL/310/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dabrowie za 2013 r.[2014-07-07]
Załącznik do uchwałyNr XL/310/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dabrowie za 2013 r.[2014-07-07]

Uchwała Nr XL/311/2014 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dabrowa za 2013 r.[2014-07-07]Załącznik do Uchwały Nr XL/311/2014 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dabrowa za 2013 r.[2014-07-07]

Uchwała Nr XL/312/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.[2014-07-07]

Uchwała Nr XL/313/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa.[2014-07-07]

Uchwała Nr XL/314/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomracj,e Opolską na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.[2014-07-07]

Uchwała Nr XL/315/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudni 2013 r. w sprawie Uchwały Budżetowej gminy Dąbrowa na 2014 r.[2014-07-07]

Uchwała Nr XLI/316/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 września 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Karczowie.[2014-09-08]

Uchwała Nr XLI/317/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 wrzesnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.[2014-09-08]

Uchwała Nr XLI/318/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie Uchwały Budżetowej gminy Dąbrowa na 2014 rok.[2014-09-08]

Uchwała Nr XLI/319/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXIV/262/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.[2014-09-08]
Załącznik nr.1 do uchwały Nr XLI/319/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.[2014-09-08]
Załącznik Nr. 2 - do Uchwały Nr XLI/319/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.[2014-09-08]

Uchwała Nr XLI/320/14 Rady Gminy Dąbrowie z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2014 r.:Nr XXXIX/303/2014, Nr XXXIX/304/2014 i Nr XXXIX/305/2014 dotyczące zaciągnięcia długoterminowych kredytów w 2014 roku.[2014-09-08]

Uchwała Nr XLII/321/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 9 października 2014 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Opolu [2014-10-15]

Uchwała Nr XLII/322/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 9 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały s prawie nadania nazwy ulicy we Wrzoskach [2014-10-15]
Załącznik do Uchwały Nr XLII/322/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 9 października 2014 r. [2014-10-15]

Uchwała Nr XLII/323/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 9 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości [2014-10-15]

PDFUchwała Nr XLII/324/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 9 października 2014 r. w sprawie skargi na działalność boiska ORLIK - 2012 [2014-10-15] (43,74KB)

Uchwała Nr XLII/325/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 9 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2015 [2014-10-15]

Uchwała Nr XLII/326/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 9 października 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dabrowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie [2014-10-15]

Uchwała Ne XLIII/327/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości [2014-11-19]

Uchwała Nr XLIII/328/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach Nowa Jamka, Wrzoski, Żelazna, Prądy, Dąbrowa, Narok, Karczów i Mechnice [2014-11-19]

Uchwała Nr XLIII/329/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 [2014-11-19]

Uchwała Nr XLIII/330/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie [2014-11-19]

Uchwała Nr XLIII/331/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz innymi opiekunami zlokalizowanymi na terenie Gminy Dąbrowa [2014-11-19]

Uchwała Nr XLIII/332/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok [2014-11-19]

Uchwała Nr XLIII/333/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [2014-11-19]

Uchwała Nr XLIII/334/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Gminy Dąbrowa na 2014 rok [2014-11-19]

Uchwała Nr XLIII/335/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXIV/262/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej progrnozy finansowej [2014-11-19]

Uchwała Nr I/1/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa [2014-12-03]

Uchwała Nr I/2/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Dąbrowa [2014-12-03]

Uchwała Nr II/3/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia rodzajów stałych komisji Rady Gminy, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego [2014-12-08]

Uchwała Nr II/4/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składow osobowych stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa [2014-12-08]

Uchwała Nr II/5/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy [2014-12-08]

Uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy do Zgromadzenia Związku Gmin \"PROKADO\" [2014-12-08]

Uchwała Nr III/7/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków komunalnych.[2014-12-30]

Uchwała Nr III/8/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/224/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. Rady Gminy Dąbrowa w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. ,, Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej\'\' w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013.[2014-12-30]

Uchwała Nr III/9/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.[2014-12-30]

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.[2014-12-30]

Uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Opolskiego zadań z zakresu zarządzania drogą powiatową.[2014-12-30]

Uchwała Nr III/12/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową.[2014-12-30]

Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 gruddnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Uchwały Budżetowej gminy Dąbrowa na 2014 rok.[2014-12-30]

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.[2014-12-30]

Uchwała Nr III/15/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.[2014-12-30]

Uchwała Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2015 r.[2014-12-30]

Uchwała Nr III/17/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Dąbrowa miesięcznego wynagrodzenia za pracę.[2014-12-30]

Uchwała Nr III/18/14 Rady Gminy Dabrowa z dnia 22 grudnia 2014 r.w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Dąbrrowa oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.[2014-12-30]