Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na sesję nr XXVI Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021r.

PDFDruk Nr XXVI-247-21- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa na rok 2021 (131,40KB)
PDFDruk Nr XXVI-248-21- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2021 (223,19KB)
PDFDruk Nr XXVI-249-21- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2021 –2025 (278,06KB)
PDFDruk Nr XXVI-250-21- Projekt uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa (145,53KB)
PDFDruk Nr XXVI-251-21- Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2021 – 2025 (347,56KB)
PDFDruk Nr XXVI-252-21- Projekty uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/218/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r., poz. 3278) (78,79KB)
PDFDruk Nr XXVI-253-21- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/125/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 3822), (75,90KB)
PDFDruk Nr XXVI-254-21- Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji oddziału zamiejscowego Publicznego Przedszkola im. św. Franciszka z Asyżu w Naroku zlokalizowanego w Żelaznej przy ul. Warszawskiej 1 (95,68KB)
PDFDruk nr XXVI-255-21 - Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 23.12.2020 r. na Wójta Gminy Dąbrowa (110,00KB)
PDFDruk Nr XXVI-256-21 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok (810,72KB)