Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁY 2021

XXXVI Sesja Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2021 r.

PDFUchwała Nr XXXVI/321/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXV/226/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,49MB)
PDFUchwała Nr XXXVI/320/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok (441,77KB)
PDFUchwała Nr XXXVI/319/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (255,87KB)
PDFUchwała Nr XXXVI/318/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (175,44KB)
PDFUchwała Nr XXXVI/317/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ciepielowicach (406,75KB)
PDFUchwała Nr XXXVI/316/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (301,70KB)
PDFUchwała Nr XXXVI/315/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2022 (246,77KB)
PDFUchwała Nr XXXVI/314/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2022 rok (1,30MB)
PDFUchwała Nr XXXVI/313/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,60MB)


XXXV Sesja Rady Gminy z dnia 29 listopada 2021 r.

PDFUchwała Nr XXXV/312/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXV/226/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,53MB)
PDFUchwała Nr XXXV/311/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok (631,43KB)
PDFUchwała Nr XXXV/310/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym (183,21KB)
PDFUchwała Nr XXXV/309/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrowa (171,10KB)
PDFUchwała Nr XXXV/308/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok (269,17KB)
PDFUchwała Nr XXXV/307/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na 2022 rok (181,29KB)
PDFUchwała NR XXXV/306/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Żelaznej (172,77KB)
PDFUchwała Nr XXXV/305/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (2,10MB)
PDFUchwały Nr XXXV/304/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (288,18KB)


XXXIV Sesja Rady Gminy z dnia 28 października 2021 r.

PDFUchwała Nr XXXIV/303/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXV/226/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,40MB)
PDFUchwała Nr XXXIV/302/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok (701,89KB)
PDFUchwała Nr XXXIV/301/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/211/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (124,71KB)


XXXIII Sesja Rady Gminy z dnia 30 września 2021 r.

PDFUchwała Nr XXXIII/300/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXV/226/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,40MB)
PDFUchwała Nr XXXIII/299/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok (581,17KB)
PDFUchwała Nr XXXIII/298/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody: ”Ciepielowickie Dęby” (218,49KB)
PDFUchwała Nr XXXIII/297/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej (175,49KB)
PDFUchwała Nr XXXIII/296/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Dąbrowa od Województwa Opolskiego zadania wykonania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 435 od ul. Klasztornej do ul. Komprachcickiej” w miejscowości Chróścina (182,51KB)
PDFUchwała Nr XXXIII/295/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (199,18KB)
PDFUchwała Nr XXXIII/294/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (195,35KB)
PDFUchwała Nr XXXIII/293/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa (241,63KB)
PDFUchwała Nr XXXIII/292/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne (160,52KB)
PDFUchwała Nr XXXIII/291/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (179,33KB)
PDFUchwała Nr XXXIII/290/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów (14,47MB)


XXXII Sesja Rady Gminy z dnia 26 sierpnia 2021 r.

PDFUchwała Nr XXXII/289/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXV/226/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,40MB)
PDFUchwała Nr XXXII/288/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok (654,03KB)
PDFUchwała Nr XXXII/287/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie (246,86KB)
PDFUchwała Nr XXXII/286/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały XXIX/257/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miastu Opole mienia Gminy Dąbrowa w związku ze zmianą granic (192,60KB)
PDFUchwała Nr XXXII/285/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Nowa Jamka (148,93KB)
PDFUchwała Nr XXXII/284/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Dąbrowa na lata 2022-2024 (575,61KB)


XXXI Sesja Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2021 r.

PDFUchwała Nr XXXI/283/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (224,90KB)
PDFUchwała Nr XXXI/282/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXV/226/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,39MB)
PDFUchwała Nr XXXI/281/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok (633,34KB)
PDFUchwała Nr XXXI/280/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby” na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (203,41KB)
PDFUchwała Nr XXXI/279/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy (213,47KB)
PDFUchwała Nr XXXI/278/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Dąbrowa na rok szkolny 2021/2022 (168,85KB)
PDFUchwała Nr XXXI/277/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (182,88KB)
PDFUchwała Nr XXXI/276/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Skarbiszów (145,71KB)
PDFUchwała Nr XXXI/275/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Siedliska (146,60KB)
PDFUchwała Nr XXXI/274/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Nowa Jamka (145,21KB)
PDFUchwała Nr XXXI/273/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Ciepielowice (146,17KB)
PDFUchwała Nr XXXI/272/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2020 rok (313,21KB)
PDFUchwała Nr XXXI/271/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2020 rok (5,19MB)
PDFUchwała Nr XXXI/270/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2020 rok (4,85MB)
PDFUchwała Nr XXXI/269//21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok (163,87KB)
PDFUchwała Nr XXXI/268/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2020 rok (145,11KB)
PDFUchwała Nr XXXI/267/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa wotum zaufania za rok 2020 (138,65KB)


XXX Sesja Rady Gminy z dnia 27 maja 2021 r.

PDFUchwała Nr XXX/266/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 maja 2021r.w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXV/226/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,43MB)
PDFUchwała Nr XXX/265/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok (546,11KB)
PDFUchwała Nr XXX/264/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 maja 2021r. w sprawie określenia zasad używania herbu Gminy Dąbrowa (179,80KB)
PDFUchwała Nr XXX/263/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrowa (208,41KB)
PDFUchwała Nr XXX/262/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 maja 2021r.w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa” (290,00KB)
PDFUchwała Nr XXX/261/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 maja 2021r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu Ciepielowice (9,30MB)


XXIX Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2021 r.

PDFUchwała Nr XXIX/260/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok (398,79KB)
PDFUchwała Nr XXIX/259/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 24.02.2021 r. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie (179,55KB)
PDFUchwała Nr XXIX/258/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola im. św. Franciszka z Asyżu w Naroku przy ul. Odrzańskiej 2 poprzez likwidację oddziału zamiejscowego zlokalizowanego w Żelaznej przy ul. Warszawskiej 1 (179,13KB)
PDFUchwała Nr XXIX/257/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miastu Opole mienia Gminy Dąbrowa w związku ze zmianą granic (244,02KB)


XXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 25 marca 2021 r.

PDFUchwała Nr XXVIII/256/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXV/226/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,44MB)
PDFUchwała Nr XXVIII/255/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok (528,66KB)
PDFUchwała Nr XXVIII/254/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok (179,18KB)
PDFUchwała Nr XXVIII/253/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dąbrowa (251,43KB)
PDFUchwała Nr XXVIII/252/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (307,21KB)
PDFUchwała Nr XXVIII/251/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Dąbrowa na lata 2021-2026 (801,03KB)
PDFUchwała Nr XXVIII/250/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (389,04KB)
PDFUchwała N XXVIII/249/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2021 (240,70KB)


XXVII Sesja Rady Gminy z dnia 25 lutego 2021 r.

PDFUchwała Nr XXVII/248/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Dąbrowa (150,70KB)
PDFUchwała Nr XXVII/247/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr S.152.3.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. (176,02KB)
PDFUchwała Nr XXVII/246/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (280,83KB)
PDFUchwała Nr XXVII/245/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Dąbrowie, stanowiącej własność osoby fizycznej (181,95KB)
PDFUchwała Nr XXVII/244/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa (298,67KB)
PDFUchwała Nr XXVII/243/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2021 – 2025 (287,67KB)


XXVI Sesja Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2021 r.

PDFUchwała Nr XXVI/242/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (738,91KB)
PDFUchwała Nr XXVI/241/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Chróścina (163,20KB)
PDFUchwała Nr XXVI/240/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok (638,35KB)
PDFUchwała Nr XXVI/239/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 23.12.2020 r. na działalność Wójta Gminy Dąbrowa dotyczącej trudności z komunikacją w załatwianiu spraw (179,50KB)
PDFUchwała Nr XXVI/238/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zamiaru likwidacji oddziału zamiejscowego Publicznego Przedszkola im. św. Franciszka z Asyżu w Naroku zlokalizowanego w Żelaznej przy ul. Warszawskiej 1 (164,52KB)
PDFUchwała Nr XXVI/237/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/125/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 3822) (196,77KB)
PDFUchwała Nr XXVI/236/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/218/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r., poz. 3278) (209,68KB)
PDFUchwała Nr XXVI/235/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2021 – 2025 (264,43KB)
PDFUchwała Nr XXVI/234/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa (293,19KB)
PDFUchwała Nr XXVI/233/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2021 –2025 (216,55KB)
PDFUchwała Nr XXVI/232/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2021 (428,85KB)
PDFUchwała Nr XXVI/231/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa na rok 2021 (205,71KB)