Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na sesję nr XXVII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021r.

PDFDruk Nr XXVII-257-21- Analiza Stanu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na Terenie Gminy Dąbrowa za okres 01.01.2020r. - 31.12.2020r. (79,83KB)
PDFDruk Nr XXVII-258-21 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego Uchwałą NR XVI/128/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2018-2020 przyjętego Uchwała Nr XLIV/311/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018r. za 2020 rok (496,21KB)
PDFDruk Nr XXVII-259-210- Sprawozdanie za 2020 rok z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar przemocy w Rodzinie dla Gminy Dąbrowa na lata 2016-2020, przyjętego uchwała Rady Gminy Dąbrowa Nr XXIV/162/16 z dnia 29 grudnia 2016 r., zmienioną Uchwała nr IX/58/19 z dnia 30 maja 2019 r. (358,00KB)
PDFDruk Nr XXVII-260-21 - Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Dąbrowa działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2020 (307,77KB)
PDFDruk Nr XXVII-261-21 - Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2021-2025 (473,17KB)
PDFDruk Nr XXVII-262-21 - Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa (312,95KB)
PDFDruk Nr XXVII-263-21 - Projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na odpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej (1,14MB)
PDFDruk Nr XXVII-264-21 - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (203,60KB)
PDFDruk Nr XXVII-265-21 - Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji S.152.3.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. (114,83KB)
PDFDruk Nr XXVII-266-21 - Projekt uchwały w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Dąbrowa (245,45KB)