Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁY 2022

XLVIX Sesja Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2022 r.

PDFUchwała Nr XLIX/414/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2023 rok (2,63MB)
PDFUchwała Nr XLIX/413/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,60MB)
PDFUchwała Nr XLIX/412/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 (298,82KB)
PDFUchwała Nr XLIX/411/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2022 rok (274,36KB)
PDFUchwała Nr XLIX/410/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIV/313/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (168,11KB)
PDFUchwała Nr XLIX/409/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (314,78KB)
PDFUchwała Nr XLIX/408/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/402/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób (167,80KB)
PDFUchwała Nr XLIX/407/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Komprachcice w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (163,92KB)
PDFUchwała Nr XLIX/406/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Dąbrowa nieruchomości położonej w Dąbrowie (168,25KB)
PDFUchwała Nr XLIX/405/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach Dąbrowa, Karczów, Narok, Prądy (167,04KB)


XLVIII Sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2022 r.

PDFUchwała Nr XLVIII/404/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (314,85KB)
PDFUchwała Nr XLVIII/403/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich (163,17KB)
PDFUchwała NR XLVIII/402/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób (270,02KB)
PDFUchwała Nr XLVIII/401/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie organizacji gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym przez Gminę Dąbrowa (166,40KB)
PDFUchwała Nr XLVIII/400/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXVI/313/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,62MB)
PDFUchwała Nr XLVIII/399/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2022 rok (900,13KB)
PDFUchwała Nr XLVIII/398/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok (266,64KB)
PDFUchwała Nr XLVIII/397/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na 2023 rok (181,89KB)
PDFUchwała Nr XLVIII/396/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wartości stawek za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianych przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w Gminie Dąbrowa (168,34KB)
PDFUchwała Nr XLVIII/395/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony (164,18KB)
PDFUchwała Nr XLVIII/394/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym (375,34KB)
PDFUchwała Nr XLVIII/393/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (166,48KB)
PDFUchwała.XLVIII/392/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (288,03KB)


XLVII Sesja Rady Gminy z dnia 3 listopada 2022 r.

PDFUchwała Nr XLVII/391/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2022 rok (1,19MB)
PDFUchwała Nr XLVII/390/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/382/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/219/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (172,10KB)
PDFUchwała Nr XLVII/389/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/211/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (173,02KB)
 


XLVI Sesja Rady Gminy z dnia 29 września 2022 r.

PDFUchwała Nr XLVI/388/22 Rady Gminy z dnia 29 września 2022 r.w sprawie zarządzenia wyboru rady sołeckiej w sołectwie Lipowa (163,78KB)
PDFUchwała Nr XLVI/387/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2022 rok (1,46MB)
PDFUchwała Nr XLVI/386/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (181,02KB)
PDFUchwała Nr XLVI/385/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (177,07KB)
PDFUchwała Nr XLVI/384/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/294/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (253,28KB)
PDFUchwała Nr XLVI/383/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/295/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (251,09KB)
PDFUchwała Nr XLVI/382/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/219/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (263,07KB)


XLV Sesja Rady Gminy z dnia 22 września 2022 r.

PDFUchwała Nr XLV/381/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2022 rok (216,42KB)


XLIV Sesja Rady Gminy z dnia 1 września 2022 r.

PDFUchwała Nr XLIV/380/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości (163,34KB)
PDFUchwała Nr XLIV/379/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXVI/313/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,62MB)
PDFUchwała Nr XLIV/378/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2022 rok (1,28MB)
PDFUchwała Nr XLIV/377/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 września 2022 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa (162,99KB)
PDFUchwała Nr XLIV/376/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 września 2022 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Nowa Jamka (164,16KB)
PDFUchwała Nr XLIV/375/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 września 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Chróścinie (365,42KB)
PDFUchwała Nr XLIV/374/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 września 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ciepielowicach (737,40KB)


XLIII Sesja Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2022 r.

PDFUchwała Nr XLIII/373/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXVI/313/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,55MB)
PDFUchwała Nr XLIII/372/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2022 rok (1,35MB)
PDFUchwała Nr XLIII/371/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego (166,60KB)
PDFUchwała Nr XLIII/370/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie (180,79KB)
PDFUchwała Nr XLIII/369/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy do Zgromadzeniu Związku Gmin „PROKADO” (167,62KB)
PDFUchwała Nr XLIII/368/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań Województwa Opolskiego, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Województwa Opolskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (165,79KB)
PDFUchwała Nr XLIII/367/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Dąbrowa na rok szkolny 2022/2023 (163,38KB)
PDFUchwała Nr XLIII/366/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (175,69KB)
PDFUchwała Nr XLIII/365/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Żelaznej (182,06KB)
PDFUchwała Nr XLIII/364/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa dla obszaru położonego w miejscowości Mechnice (328,64KB)
PDFUchwała Nr XLIII/363/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa (330,20KB)
PDFUchwała Nr XLIII/362/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa dla obszaru położonego w miejscowości Dąbrowa (279,52KB)
PDFUchwała NR XLIII/361/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa (285,01KB)
PDFUchwała Nr XLIII/360/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały nr VII/49/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok, zmienionej uchwałą nr XXII/205/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2020 r. (1,29MB)
PDFUchwała Nr XLIII/359/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2021 rok (397,07KB)
PDFUchwała Nr XLIII/358/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2021 rok (5,75MB)
PDFUchwała Nr XLIII/357/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2021 rok (4,41MB)
PDFUchwała Nr XLIII/356/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok (165,79KB)
PDFUchwała Nr XLIII/355/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2021 rok (162,02KB)
PDFUchwała Nr XLIII/354/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa wotum zaufania za rok 2021 (161,63KB)


XLII Sesja Rady Gminy z dnia 26 maja 2022 r.

PDFUchwała Nr XLII/353/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2022 rok (1,27MB)
PDFUchwała Nr XLII/352/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXIV/222/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia zasad na jakich sołtysom Gminy Dąbrowa przysługuje dieta (166,96KB)
PDFUchwała Nr XLII/351/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Opole przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Opole oraz ich aktualizacji w przypadku wystąpienia takiej konieczności w wyniku przeprowadzonego przeglądu (170,28KB)


XLI Sesja Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2022 r.

PDFUchwała Nr XLI/350/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2022 rok (1,34MB)
PDFUchwała Nr XLI/349/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Naroku (166,13KB)
PDFUchwała Nr XLI/348/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa (20,48MB)


XL Sesja Rady Gminy z dnia 11 kwietnia 2022 r.

PDFUchwała Nr XL/347/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (184,93KB)
PDFUchwała Nr XL/346/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Dąbrowa (168,78KB)
PDFUchwała Nr XL/345/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXVII/243/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2021 – 2025 (333,22KB)
PDFUchwała Nr XL/344/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (169,38KB)
PDFUchwała Nr XL/343/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2022 rok (167,90KB)


XXXIX Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2022 r.

PDFUchwała Nr XXXIX/342/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla "Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie dyskryminacji Mniejszości Niemieckiej" (289,38KB)
PDFUchwała Nr XXXIX/341/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2022 rok (706,57KB)
PDFUchwała Nr XXXIX/340/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa (183,28KB)
PDFUchwała Nr XXXIX/339/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Dąbrowa (167,13KB)
PDFUchwała Nr XXXIX/338/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXVII/243/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2021 – 2025 (331,61KB)
PDFUchwała Nr XXXIX/337/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2022 (268,87KB)


XXXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 24 luty 2022 r.

PDFUchwała Nr XXXVIII/336/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXVI/313/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,61MB)
PDFUchwała Nr XXXVIII/335/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2022 rok (824,27KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII/334/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 lutego 2022 r. uchylająca Uchwałę Nr XIV/120/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (obręb Karczów) (166,35KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII/333/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 lutego 2022 r. uchylająca Uchwałę Nr XXVII/246/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (część obrębu Mechnice) (167,42KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII/332/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 lutego 2022 r. uchylająca Uchwałę Nr XXVIII/252/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (obręb Dąbrowa i część obrębu Chróścina) (166,32KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII/331/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/244/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r., poz. 618) (169,30KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII/330/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ciepielowicach (289,03KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII/329/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Karczowie (272,62KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII/328/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (1,58MB)
PDFUchwała Nr XXXVIII/327/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2022-2025 (293,13KB)


XXXVII Sesja Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2022 r.

PDFUchwała Nr XXXVII/326/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2022 rok (1,27MB)
PDFUchwała Nr XXXVII/325/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody: ”SKARBIMIR” (170,34KB)
PDFUchwała Nr XXXVII/324/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym (162,69KB)
PDFUchwała Nr XXXVII/323/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2022 (541,09KB)
PDFUchwała Nr XXXVII/322/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa na rok 2022 (268,51KB)