Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na sesję nr XXXVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 luty 2022r.

PDFDruk Nr XXXVIII-352-22 - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Dąbrowa za 2021 rok (850,36KB)
PDFDruk Nr XXXVIII-353-22 - Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa za 2021 rok. (227,62KB)
PDFDruk Nr XXXVIII-354-22 - Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Dąbrowa za 2021 rok. (291,48KB)
PDFDruk Nr XXXVIII-355-22 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2022-2025 (355,11KB)
PDFDruk Nr XXXVIII-356-22 - Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (1,05MB)
PDFDruk Nr XXXVIII-357-22 - Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Karczowie (Szyszkowa) (133,85KB)
PDFDruk Nr XXXVIII-358-22 - Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ciepielowicach (Gruszkowa) (137,34KB)
PDFDruk Nr XXXVIII-359-22 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/244/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r., poz. 618)” (105,17KB)
PDFDruk Nr XXXVIII-360-22 - Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/252/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (obręb Dąbrowa i część obrębu Chróścina) (34,83KB)
PDFDruk Nr XXXVIII-361-22 - Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/246/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (część obrębu Mechnice) (34,57KB)
PDFDruk Nr XXXVIII-362-22 - Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/120/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (obręb Karczów) (34,24KB)
PDFDruk Nr XXXVIII-363-22 - Projekt uchwały w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022” (124,96KB)
PDFDruk nr XXXVIII-364-22 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2022 rok (373,21KB)
PDFDruk Nr XXXVIII-365-22 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/313/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (707,14KB)