Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na sesję nr L Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2023 r.

PDFDruk Nr L - 468 - 23 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/294/22 z dnia 30 września 2022r. w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (68,20KB)
PDFDruk Nr L - 467 - 23 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/295/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (77,49KB)
PDFDruk Nr L - 466 - 23 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/413/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (629,44KB)
PDFDruk Nr L - 465 - 23 - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa dla obszaru położonego w miejscowości Chróścina (153,67KB)
PDFDruk Nr L - 464 - 23 - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa (116,79KB)
PDFDruk Nr L - 463 - 23 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/414/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2023 rok (513,92KB)
PDFDruk Nr L - 462 - 23 - Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 9.12.2022 r. na Wójta Gminy Dąbrowa, (51,72KB)
PDFDruk Nr L - 461 - 23 - Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Naroku (799,85KB)
PDFDruk Nr L - 460 - 23 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Dąbrowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie wraz z prawem własności zabudowy (67,44KB)
PDFDruk Nr L - 459 - 23 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa (144,58KB)
PDFDruk Nr L - 458 - 23 - Projekt uchwały w sprawie określenia wartości stawek za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianych przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w Gminie Dąbrowa (58,45KB)
PDFDruk Nr L - 457- 23 - Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-202 (63,05KB)
PDFDruk Nr L- 456 - 23 - Projekt uchwały w sprawie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (65,89KB)
PDFDruk Nr L-455-23 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2023 (148,86KB)
PDFDruk Nr L- 454- 23 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa na rok 2023 (65,82KB)