Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁY 2023

LX Sesja Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2023 r.

PDFUchwała Nr LX/508/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/490/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie podziału sołectwa Dąbrowa i utworzenia sołectwa Sokolniki oraz nadania Statutu Sołectwa Sokolniki (183,66KB)
PDFUchwała Nr LX/507/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2024 rok (2,84MB)
PDFUchwała Nr LX/506/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,60MB)
PDFUchwała Nr LX/505/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 (309,92KB)
PDFUchwała Nr LX/504/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/414/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2023 rok (777,12KB)


LIX Sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2023 r.

PDFUchwała Nr LIX/503/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie skargi na Wójta Gminy Dąbrowa (223,47KB)
PDFUchwała Nr LIX/502/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XLIX/413/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,57MB)
PDFUchwała Nr LIX/501/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/414/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2023 rok (772,03KB)
PDFUchwała Nr LIX/500/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Naroku (165,92KB)
PDFUchwała Nr LIX/499/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok (266,76KB)
PDFUchwała Nr LIX/498/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na 2024 rok (182,24KB)
PDFUchwała Nr LIX/497/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (167,00KB)
PDFUchwała Nr LIX/496/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków (162,99KB)
PDFUchwała Nr LIX/495/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (190,87KB)
PDFUchwała Nr LIX/494/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVIII/483/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 października 2023r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2023 r., poz.3055) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (170,46KB)
PDFUchwała Nr LIX/493/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ciepielowicach (739,77KB)
PDFUchwała Nr LIX/492/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dąbrowa (165,96KB)
PDFUchwała Nr LIX/491/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXX/209/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa (2,92MB)
PDFUchwała Nr LIX/490/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie podziału sołectwa Dąbrowa i utworzenia sołectwa Sokolniki oraz nadania Statutu Sołectwa Sokolniki (2,12MB)
PDFUchwała Nr LIX/489/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 (291,34KB)


LVIII Sesja Rady Gminy z dnia 26 października 2023 r.

PDFUchwała Nr LVIII/488/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XLIX/413/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,61MB)
PDFUchwała Nr LVIII/487/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/414/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2023 rok (532,89KB)
PDFUchwała Nr LVIII/486/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (166,69KB)
PDFUchwała Nr LVIII/485/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 października 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (167,82KB)
PDFUchwała Nr LVIII/484/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (239,80KB)
PDFUchwała Nr LVIII/483/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (189,91KB)
PDFUchwała Nr LVIII/482/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 października 2023 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/305/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (166,58KB)


LVII Sesja Rady Gminy z dnia 28 września 2023 r.

PDFUchwała Nr LVII/481/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XLIX/413/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,60MB)
PDFUchwała Nr LVII/480/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/414/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2023 rok (1,15MB)
PDFUchwała Nr LVII/479/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (177,79KB)
PDFUchwała Nr LVII/478/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2023 r. w sprawie likwidacji ośrodków wsparcia Klub „Senior+” (166,84KB)
PDFUchwała Nr LVII/477/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 102/2 w Prądach w formie darowizny na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wawelnie w celu poszerzenia istniejącego cmentarza (170,85KB)
PDFUchwała Nr LVII/476/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Dąbrowa i warunków udzielania bonifikat (174,52KB)
PDFUchwała Nr LVII/475/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę położoną w Dąbrowie będącą w użytkowaniu wieczystym (169,40KB)
PDFUchwała Nr LVII/474/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa położonej w obrębie Narok (166,23KB)
PDFUchwała Nr LVII/473/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (597,58KB)
PDFUchwała Nr LVII/472/23 Rady Gminy Dąbrowa w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/394/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2022 r., poz. 3368) (179,21KB)


LVI Sesja Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2023 r.

PDFUchwała Nr LVI/471/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XLIX/413/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,59MB)
PDFUchwała Nr LVI/470/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/414/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2023 rok (1,33MB)
PDFUchwała Nr LVI/469/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Naroku (166,74KB)
PDFUchwała Nr LVI/468/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego (271,10KB)
PDFUchwała Nr LVI/467/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie likwidacji placówki wsparcia dziennego (162,65KB)
PDFUchwała Nr LVI/466/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (180,85KB)
PDFUchwała Nr LVI/465/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Klub „Senior+” (164,18KB)


LV Sesja Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2023 r.

PDFUchwała Nr LV/465/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Nowa Jamka (163,65KB)
PDFUchwała Nr LV/464/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/414/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2023 rok (1,10MB)
PDFUchwała Nr LV/463/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ciepielowicach (481,00KB)
PDFUchwała Nr LV/462/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2022 rok (412,10KB)
PDFUchwała Nr LV/461/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2022 rok (5,28MB)
PDFUchwała Nr LV/460/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2022 rok (3,34MB)
PDFUchwała Nr LV/459/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok (165,92KB)
PDFUchwała Nr LV/458/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2022 rok (162,23KB)
PDFUchwała Nr LV/457/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa wotum zaufania (161,75KB)


LIV Sesja Rady Gminy z dnia 25 maja 2023 r.

PDFUchwała Nr LIV/456/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa, położonej w obrębie Karczów, w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej (167,09KB)
PDFUCHWAŁA NR LIV/455/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Żelazna (163,46KB)
PDFUchwała Nr LIV/454/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/414/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2023 rok (1,07MB)
PDFUchwała Nr LIV/453/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Karczowie (314,47KB)


LII Sesja Rady Gminy z dnia 30 marca 2023 r.

PDFUchwała Nr LII/449/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy (175,76KB)
PDFUchwała Nr LII/448/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XLIX/413/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,58MB)
PDFUchwała Nr LII/447/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/414/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2023 rok (696,30KB)
PDFUchwała Nr LII/446/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa, położonej w obrębie Niewodniki, na rzecz jej użytkowników wieczystych (166,56KB)
PDFUchwała Nr LII/445/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa, położonej w obrębie Dąbrowa, na rzecz jej użytkownika wieczystego (167,18KB)
PDFUchwała Nr LII/444/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dąbrow (176,97KB)
PDFUchwała Nr LII/443/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2023 (266,49KB)
PDFUchwała Nr LII/442/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa na lata 2023-2030 (1,43MB)


LI Sesja Rady Gminy z dnia 23 lutego 2023 r.

PDFUchwała Nr LI/441/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa położonej w obrębie Skarbiszów (168,47KB)
PDFUchwała Nr LI/440/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XLIX/413/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,59MB)
PDFUchwała Nr LI/439/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/414/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2023 rok (646,58KB)
PDFUchwała Nr LI/438/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków (162,87KB)
PDFUchwała Nr LI/437/23 Rady Gminy Dąbrowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa na rzecz ich najemców (168,97KB)
PDFUchwała Nr LI/436/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa (168,46KB)
PDFUchwała Nr LI/435/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/420/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa (170,53KB)
PDFUchwała Nr LI/434/23 Rady Gminy Dąbrowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa (613,27KB)
PDFUchwała Nr LI/433/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr L/424/253 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa (164,18KB)
PDFUchwała Nr LI/432/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/102/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Chróścina (165,12KB)
PDFUchwała Nr LI/431/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Niewodniki (162,44KB)
PDFUchwała Nr LI/430/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie (305,99KB)


L Sesja Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2023 r.

PDFUchwała Nr L/429/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/295/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (256,11KB)
PDFUchwała Nr L/428/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/294/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2021 r. w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (253,68KB)
PDFUchwała Nr L/427/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XLIX/413/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (3,58MB)
PDFUchwała Nr L/426/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/414/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2023 rok (1,19MB)
PDFUchwała Nr L/425/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa dla obszaru położonego w miejscowości Chróścina (435,58KB)
PDFUchwała Nr L/424/253 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa (436,61KB)
PDFUchwała NR L/423/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie skargi z dnia 9.12.2022 r. na niewykonywanie przez Wójta Gminy Dąbrowa czynności nakazanych prawem (220,59KB)
PDFUchwała Nr L/422/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Naroku (600,75KB)
PDFUchwała Nr L/421/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Dąbrowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie wraz z prawem własności zabudowy (169,42KB)
PDFUchwała Nr L/420/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa (170,62KB)
PDFUchwała Nr L/419/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wartości stawek za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianych przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w Gminie Dąbrowa (169,22KB)
PDFUchwała Nr L/418/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (167,81KB)
PDFUchwała Nr L/417/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (168,39KB)
PDFUchwała Nr L/416/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2023 r. (519,64KB)
PDFUchwała Nr L/415/23 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa na rok 2023 (260,77KB)